پاسخ به ابراز ارادت مردم خوستان به آیت الله عباس کعبی

پاسخ به ابراز ارادت مردم خوستان به آیت الله عباس کعبی